Проспект Свободи 94/28, зупинка "Аптека"

тел: (066) 79-699-72, (097) 147-39-58

Проспект Свободи 94/28, зупинка "Аптека"

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Цей Договір (оферта) адресований фізичним особам, які виявили намір приєднатися до цього Договору. Договір є офіційною публічною пропозицією ФОП Зубань Ольги Володимирівни, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію і є платником єдиного податку другої групи.
1. Загальні положення1.1. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця anglia.org.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.1.2. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:1.2.1. Ознайомлюється з текстом Договору.1.2.2. Заповнює реєстраційну форму і в ній підтверджує згоду з умовами Договору.1.2.3. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу та групи.
2. Визначення термінівЗамовник – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір’ю або законним представником Студента, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного курсу.Виконавець – ФОП Зубань Ольга Володимирівна.Студент – фізична особа будь-якого віку (діти, підлітки), для якої Виконавцем надаються освітні послуги.Сторони та Сторона – Замовник та Виконавець спільно та окремо.
3. Предмет договору3.1. Надання освітніх послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою Студента, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.3.2. Форма надання освітніх послуг — проведення Виконавцем групових занять з англійської мови (до 10 дітей) для Студента за програмою обраного Замовником курсу. 4. Права та обов’язки сторін4.1. Обов’язки Виконавця:4.1.1. Провести безкоштовне тестування Студента з метою визначення стартового рівня знання англійської мови.4.1.2. Надати Замовнику послуги шляхом проведення групових занять з англійської мови для Студента.4.1.3. Домагатися передбаченого навчальною програмою результату Студента з усіх навичок (говоріння, слухання, читання, письмо).4.1.4. Надавати регулярні звіти про прогрес Студента в навчанні (оцінки за поточні та фінальні тести).4.1.5. Інформувати Замовника про відсутність Студента на уроці та про невиконання / неналежне виконання ним домашнього завдання.4.1.6. Забезпечити в межах Школи необхідні умови для збереження життя і здоров’я Студента.4.2. Права Виконавця:4.2.1. Перевести Студента в іншу вікову чи рівневу группу, якщо рівень володіння англійською Студента не відповідає рівню обраної групи.4.2.2. Перевести Студента в іншу вікову чи рівневу группу, якщо його група припинила навчання з причини недостатньої кількості Студентів (менше 5).4.2.3. Не переводити Студента на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми.4.2.4. Відмовити в навчанні, якщо Студент чи Замовник своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищують голосу на студентів та працівників Мовної школи «Англія», надсилають образливий контент в зум при проведенні онлайн заняття, підбурюють на агресивні дії. В такому випадку Виконавець зобов’язаний повернути 50% залишку коштів за навчання.4.2.5. Відмовити в навчанні, якщо Студент систематично пропускає заняття або систематично не виконує домашні завдання без поважних причин. . В такому випадку Виконавець зобов’язаний повернути 50% залишку коштів за навчання.4.2.6. Змінювати вчителя, розклад занять, попередньо повідомивши про це Замовника.4.2.7. Не допустити до офлайн занять Студента, якщо він має симптоми хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом. (В разі хвороби Студент приєднується до заняття онлайн через зум, попередивши виконавця перед уроком.)4.3. Обов’язки Замовника:4.3.1. Вносити плату за Послуги, що надаються, у повному обсязі й у терміни, визначені цим Договором.4.3.2. Забезпечити регулярне відвідування Студентом занять та виконання ним домашніх завдань.4.3.3. В разі вибору онлайн форми навчання, забезпечити Студента якісним інтернетом та ґаджетом для навчання.4.3.4. Заздалегідь попереджати Виконавця про неможливість відвідування Студентом заняття.4.3.5. Заводити Студента молодшого шкільного віку в навчальну аудиторію та забирати зі школи одразу після закінчення заняття. Виконавець не має можливості слідкувати за безпекою Студента до та після заняття, і не несе відповідальності за нього до та після закінчення заняття.4.3.6. Нести матеріальну відповідальність за пошкодження Студентом майна Виконавця та відшкодувати завдані збитки. 4.3.7. Повідомити Виконавця про особливості здоров’я Студента.4.4. Права Замовника та Студента:4.4.1. В разі неможливості відвідування офлайн заняття Студент приєднується онлайн через зум, заздалегідь попередивши Виконавця.4.4.2. В разі неможливості приєднатись онлайн і пропуску підряд 2 чи більше занять Студент має право отримати додаткову безкоштовну онлайн консультацію вчителя (до 40 хвилин). Для цього Студент попередньо самостійно виконує завдання із інтерактивного підручника. На консультації вчитель пояснює матеріал, в якому Студент не розібрався. Пропозиція не діє на перші 2 заняття, заняття тестів, останнє заняття курсу.4.4.3. Якщо Студент не з’явився на додаткову консультацію в узгоджений час та не відмінив її (за 4 год до заняття), то таке заняття вважається відпрацьованим.
5. Порядок оплати послуг5.1. Вартість послуг визначається індивідуально і залежить від обраного курсу.5.2. Вартість послуг для групи дійсна за наявності мінімум 5 студентів в групі. 5.3. Замовник здійснює помісячну попередню оплату послуг Виконавця. 5.4. Оплата послуг за кожен наступний місяць здійснюється Замовником наперед з 25 по 30 число поточного місяця.5.5. Повнолітні студенти навчаються в групі дорослих і оплачують навчання наперед за 1 семестр (4 місяці), якщо Сторони не домовились про інше.5.6. Якщо до початку занять чи після першого заняття Замовник бажає розірвати Договір – Виконавець повертає всю суму внесеної оплати послуги за мінусом 100 грн. (сто грн.) за консультаційні послуги і за мінусом вартості 1 заняття, якщо воно було проведене.5.7. Якщо Замовник бажає розірвати Договір після другого або наступних занять, сума внесеної оплати послуги не повертається.5.8. Доступ до навчальної інтерактивної платформи сплачується окремо, наперед за 1 семестр (4 або 5 місяців) і не є прибутковою діяльністю Виконавця.5.9. Навчальні комплекти сплачуються окремо і не є прибутковою діяльністю Виконавця. 5.10. Вартість послуг з навчання може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку при зміні розцінок на комунальні послуги, при зменшенні кількості студентів в групі (менше 5) та при інших процесах, що впливають на вартість послуг.5.11. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником підтвердження оплати.
6. Відповідальність Сторін6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.6.2. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.6.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.6.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.6.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.6.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.6.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання освітніх послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7. Порядок вирішення спорівУ разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.
8. Термін дії Договору та заключні положення8.1. Цей Договір є договором приєднання.8.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня заповнення Замовником Реєстраційної форми для отримання освітніх послуг і зазначення згоди з умовами Договору та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором;- відмови Замовника отримувати послуги.8.4. Виконавець може залучати третіх осіб (викладачів) до виконання своїх обов’язків за цим Договором.8.5. Виконавець не несе відповідальності за Студента до і після проведення заняття.8.6. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Студента, залишені без нагляду.8.7. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своєму сайті з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.8.8. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.8.9. Замовник надає свою згоду на обробку і зберігання персональних даних своїх та Студента з метою організації навчальних груп і чатів.8.10.Виконавець гарантує ненадання персональних даних Замовника і Студента стороннім особам.
9.Реквізити ВиконавцяФОП Зубань Ольга ВолодимирівнаТелефон: +38 (066)79-699-72Ел. адреса: moc.liamg%40nemerk.ailgnaАдреса надання освітніх послуг: Мовна школа «Англія» просп. Свободи 94/28, м.Кременчук, Полтавська обл.Дата публікації: 02 серпня 2023

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ВАС

ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 94/28, ЗУПИНКА "АПТЕКА"

Made with